Blog

Šta je prevodilačka strana

Termin sa kojim ćete se sigurno sresti kada angažujete agenciju ili pojedinca da vam prevede tekst sa jednog jezika na drugi je – prevodilačka strana. Evo o čemu je reč i zašto je neophodno otkloniti sve nejasnoće, već prilikom prvog kontakta.

U komunikaciji između klijenta i prevodioca pominje se nekoliko elemenata – kvalitet, koji klijent očekuje, a prevodilac obezbeđuje, zatim rok, o kojem se strane dogovaraju, i cena. Rok i cena u velikoj meri zavise od obima materijala koji klijent dostavlja.

Na pitanje prevodioca koliko teksta treba da se prevede, međutim, mnogi se nalaze u nedoumici. Objašnjenja su, uglavnom, neprecizna, i svode se na broj A4 strana, broj redova, gustinu teksta, prisustvo ili odsustvo belina, naslova, fotografija... Da bi se problem rešio na najbolji mogući način uveden je standardni termin – prevodilačka strana, koji je postao moguć u doba masovne primene računara.

Prevodilčka strana iznosi 1800 karaktera (slovnih znakova), u koje su uključeni i razmaci (prored, beline). Otvorite u MS Word-u dokument koji želite da prevedete i u meniju Review, u traci sa alatkama, otvorite brojač Word count. Prikazaće vam se kartica sa brojem strana, reči, karaktera bez proreda, karaktera sa proredom... Ovo poslednje je podatak koji nam je potreban – podelite broj sa 1800 i dobićete broj prevodilačkih strana u vašem dokumentu.

Metod je veoma praktičan i jasan. Cena prevoda računa se po prevodilačkoj strani tako da ćete, orijentaciono, znati koliko će vas prevod koštati, a prevodilac će imati informaciju koliko mu posla predstoji.

Uz objašnjenje pojma prevodilačke strane, neophodno je dodati i druge okolnosti na koje treba da računate.

Neke agencije prevodilačku stranu obračunavaju alternativno, kao 1800 karaktera sa razmacima, ili 250 reči. U zemljama Evropske unije, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji češće se sreće obračun na osnovu broja reči.   

Kad se kaže prevodilačka strana, ima se u vidu izvorni tekst – onaj koji dajete na prevod. Ponekad se događa da on nije dostupan u Word-u, čak ni u elektronskom obliku. Ako treba da vam se prevede, na primer, skeniran tekst, isečak iz štampe, rukom pisan tekst... verovatno je da će prevodilačka strana biti izračunata na prevedenom tekstu.

Cena prevodilačke strane određuje se u zavisnosti od jezika izvora i jezika na koji se prevodi, što ćete saznati iz cenovnika agencije.

Konačna cena prevoda ponekad zavisi i od drugih faktora – stručnosti odnosno složenosti teksta, hitnosti, potrebe overe od strane sudskog tumača... Budite spremni da platite te dodatne usluge, o kojima će vas prevodilac obavestiti pre definitivnog dogovora, ali računajte i na popust po ceni strane, ukoliko se radi o veoma obimnim dokumentima.

Versus Prevodi

  +381 64 844 5066
  info@versusprevodi.com

ĐORĐA STANOJEVIĆA 9B, SPRAT III, STAN 13
ZGRADA ŠEBOJ, NASELJE BELVILLE
NOVI BEOGRAD.