Sudski tumač - nemački

Sudski tumač za nemački jezik Novi Beograd

Sudski tumači za nemački jezik se bave procesom prevođenja dokumenata za koje je potrebna overa pečatom ovlašćenog lica. Dokumenta koja prevodi sudski tumač su prevodi pravnih akata, izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva, lična dokumenta, sertifikati, punomoćja, sudska rešenja i presude, diplome, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te ostala dokumenta iz domena obrazovanja, a takođe i sva dokumenta po potrebi klijenta. Sudski tumač garantuje da je prevod veran originalu upravo svojim potpisom i pečatom. Naše kancelarije su na Novom Beogradu, te se slobodno javite ukoliko vam je potreban overen prevod.

Prevod sa nemačkog na srpski jezik

Za potrebe prevode sa nemačkog na srpski jezik, Versus ima tim stručnjaka na Novom Beogradu koji se brinu da pružena usluga bude na zahtevanom nivou. Česti prevodi u smeru nemački-srpski su vezani za deklaracije proizvoda, opise tehničke, medicinske i projektne dokumentacije, kao i za potrebe marketinga. Za sva naučna znanja u savremenom trenutku, prevodi sa nemačkog su dragoceni i zbog toga se zahteva besprekoran prevod i sigurnost. Takođe se vrše prevodi u oblasti obrazovanja i pravnih propisa i procedura, a ostaje uvek mogućnost prilagođavanja specifičnim zahtevima klijenta.

Prevod sa srpskog na nemački jezik

U današnjem društvenom trenutku najveća potreba se javlja upravo oko prevođenja dokumenata sa srpskog na nemački jezik za potrebe selidbe ili zaposlenja. Tu se pre svega vrše prevodi diploma fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i sve prateće dokumentacije iz te oblasti. Pored toga se rade prevodi svih poslovnih i ličnih dokumenata i svih sadržaja vezanih za uspešno poslovanje. Versus prevodi su uvek otvoreni da poslušaju šta je to što njihovim klijentima treba, kako bi uvek bili konkurentni na tržištu.