Pisani prevodi

Prevod sa overom

Overeni prevod je prevod dokumenta koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument. Sudski prevodilac svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenata i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog prevodioca postavljenog od strane Ministarstva pravde ili drugog nadležnog državnog organa.
Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su:
 • Prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, zapisnici, tužbe, rešenja odluke, pravilnici)
 • Prevodi ličnih dokumenata (izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, stanja bankovnih računa, prepisi ocena, svedočanstva, diplome, akreditacije, sertifikati, boravišne/radne dozvole)
 • Prevodi kompanijskih dokumenata (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, poslovni i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija itd.)
 • Prevodi tehničke dokumentacije (prilikom dobijanja atesta državnih nadležnih organa)
 • Prevodi medicinske (lekarski nalazi) i farmaceutske dokumentacije i izveštaja. 

Prevod stručnih tekstova

Potreban vam je prevod bez overe iz stručne oblastiPrevodioci u našem timu ne samo da izvanredno vladaju jezikom na i sa kog prevode već vladaju i jezikom specifičnim za određenu oblast: pravo, finansije, medicina, marketing, transport, arhitektura, građevina…  U našem timu stručih prevodilaca svako je zadužen za određenu oblast. Pažljivo biramo eksperte u prevođenju za svaki projektni zadatak , a to se direktno odražava na kvalitet prevoda. Za veće projekte angažujemo i konsultatne (inženjere, lekare, pravnike, stručnjake u finansijama i bankarstvu). 
 
Zato je važno da prevod teksta poverite profesionalcima sa iskustvom.
Mi brinemo za vašu reputaciju!
 
 • Prevodi stručne i naučne literature
 • Prevodi finansijskih izveštaja
 • Prevodi računovodstvene dokumentacije
 • Prevodi medicinske dokumentacije
 • Prevodi tehničkih uputstava i priručnike
 • Provodi softvera
 • Prevodi specijalizovanih vebsajtova
 • Prevodi stručnih internet prezentacija

Prevod opštih tekstova

 • Prevodi beletristike
 • Prevodi reklamnog i promotivnog materijala
 • Prevodi kataloga, flајеrа, prezentacija
 • Prevodi vebsajtova
 • Prevodi poslovne korespondencije
 • Prevodi dopisa